Regulamin sklepu internetowego

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

SPIS TREŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

IV. Warunki zawierania umów sprzedaży

V. Sposoby płatności

VI. Koszt, termin i sposoby dostawy

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem ekskluzywnamoda.online prowadzony jest przez Waldemara Michałowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. "RITEX" Waldemar Michałowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej:

adres miejsca wykonywania działalności: 59-241 Legnickie Pole, Gniewomierz 177, 

NIP: 6931011902, 

adres do doręczeń: Envi Collection, ul. Jedności Robotniczej 2, 67-200 Głogów; 

adres poczty elektronicznej (e-mail): info@ekskluzywnamoda.online

tel. +48 76 746 16 04

2. Sklep ekskluzywnamoda.online (dalej: Sklep) działając na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych polegających na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu.

3. Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

8. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej, nazwy handlowe, nazwy produktów, zdjęcia korzystają z ochrony prawnej i są własnością Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ekskluzywnamoda.online stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej ekskluzywnamoda.online umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem: ekskluzywnamoda.online

7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA -prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU RITEX Waldemar Michałowski ul. Gustawa Morcinka 18d/3 NIP: 6931011902 

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest:

a) Wybranie zamawianych Towarów przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka;

b) Złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami (Formularz Zamówienia);

c) Akceptacja Regulaminu.

d) Dokonanie płatności udostępnionym przez Sprzedającego sposobem płatności;

e) Niezwłoczne potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24.

2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1 Dzień Roboczy od dnia jej zawarcia.

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi 24 godziny.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ekskluzywnamoda.online  lub pisemnie na adres: Envi Collection, ul. Jedności Robotniczej 2, 67-200 Głogów

c) W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Envi Collection, ul. Jedności Robotniczej 2, 67-200 Głogów

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

2. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo elektronicznej na adres: info@ekskluzywnamoda.online

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres: Envi Collection, ul. Jedności Robotniczej 2 67-200 Głogów

3. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwrot pieniędzy do Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów, Sprzedawca dokona zwrotu wartości tylko odesłanych Produktów. 

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

b) Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.